amp template

1 etap REKRUTACJI

28 maja – 22 czerwca 2018 r.

WYPEŁNIANIE I SKŁADANIE WNIOSKÓW
w szkole pierwszego wyboru, tj. w szkole, której klasę kandydat umieścił na pierwszym miejscu listy w swoim wniosku elektronicznym wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

UWAGA! O ile kandydata dotyczą te kryteria/warunki!
- zaświadczeniem o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty olimpiad przedmiotowych lub tytułu laureata konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim;
- orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności;
- opinią wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadgimnazjalnej
- oświadczeniem o spełnianiu jednego z kryteriów ex aequo - o wielodzietności lub o samotnym wychowywaniu dziecka

(druki do pobrania pod artykułem)

- dokumenty potwierdzające inne kryteria ex aequo

Uwaga! Wystarczy potwierdzić jedno z kryteriów ex aequo, ponieważ każde z nich ma podczas rekrutacji tę samą wartość!
(kryteria ex aequo nie są przeliczane na punkty rekrutacyjne, decydują o pierwszeństwie przyjęcia tylko w sytuacji, gdy dwóch lub więcej kandydatów ma jednakową liczbę punktów).

BARDZO WAŻNE!

Jeżeli zależy Wam na dostaniu się do naszego liceum, na górze listy klas/oddziałów powinniście wskazać po kolei przynajmniej 2-3 klasy V LO.

Komisja rekrutacyjna pracuje w dni robocze w godz. 9.00 – 16.00
w Centrum Rekrutacji przy bibliotece szkolnej (II piętro).

UWAGA! W dniach 01.06.2018 i 22.06.2018 jedynie do godziny 14:00!

Zapraszamy z wnioskami, wypełnionymi i podpisanymi przez oboje rodziców, oraz dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów rekrutacyjnych (ile dotyczy to kandydata).

© Copyright 2018 Michał Naszkiewicz - All Rights Reserved.