make a site for free

Przeliczanie punktów i osiągnięć

dla kandydatów do V LO

Główne zasady przeliczania na punkty ocen i osiągnięć kandydatów do PLO Nr V

wynikające z Rozporządzenia MEN z dnia 14 marca 2017 r.

Podczas rekrutacji do Publicznego Liceum Ogólnokształcącego nr V w Opolu będą brane pod uwagę:

Liczba punktów uzyskanych z wszystkich części egzaminu gimnazjalnego:
- języka polskiego

- historii i wiedzy o społeczeństwie

- matematyki

- przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii

- języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym.

Maksymalna liczba punktów -100.

Wyniki wyrażone w procentach zostaną przeliczone na punkty według zasady: z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 pkt, czyli 1% odpowiada 0,2 pkt.

Liczba punktów uzyskanych za oceny z języka polskiego, matematyki i dwóch wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
Maksymalnie można uzyskać 72 pkt.

Sposób przeliczania ocen na punkty:
celujący - 18 pkt
bardzo dobry - 17 pkt
dobry - 14 pkt
dostateczny - 8 pkt
dopuszczający - 2 pkt

III.  Inne osiągnięcia - kandydat może uzyskać maksymalnie 28 pkt, podzielonych według następujących zasad:

ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem - 7 pkt
aktywność społeczna, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu - 3 pkt
szczególne osiągnięcia - maksymalnie 18 pkt (nawet gdy osiągnięć jest więcej).
A/ konkursy na poziomie ponadwojewódzkim, organizowane przez kuratorów oświaty:

- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów

- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów;

B/ konkursy o zasięgu wojewódzkim, organizowane przez kuratora oświaty:

- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

- za dwa lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 7 punktów,

- za dwa lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- za tytuł finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

- za tytuł laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 5 punktów,

- za tytuł finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – 3 punkty;

Bardzo ważne! Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim przyjmowani są do szkoły w pierwszej kolejności (warunkiem jest posiadanie świadectwa ukończenia gimnazjum).

C/ osiągnięcia artystyczne lub sportowe:

a) na poziomie międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty (miejsce 1,2,3,4)

b) na poziomie krajowym – przyznaje się 3 punkty (miejsce 1,2,3)

c) na poziomie wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty (miejsce 1,2)

d) na poziomie powiatowym – przyznaje się 1 punkt (miejsce 1)


© Copyright 2018 Michał Naszkiewicz - All Rights Reserved.